مناقصه زیر سازی و پخش آسفالت در سطح منطقه

به  نا م خدا

                                                                                                                                                                                                                                                            آگهی مناقصه عمومی عمرانی
نوبت اول      20/04/98
نوبت دوم     22/04/98
 
شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات زیرسازی، اجرای کانیوا ، حمل و پخش و تسطیح و کوبیدن آسفالتبه همراه تهیه قیر و قیر پاشی در سطح منطقه دو را بر اساس فهارس بهاء راه و باند سال 98 با برآورد اولیه 6/989/848/744 ریال ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای رتبه بندی و گواهی تشخیص صلاحیت پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با حداقل رتبه ی 5 ابنیه یا راه و پیمانکاران حقیقی دارای صلاحیت مربوطه دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: ابتدای بلوار رازی  شهرداری منطقه دو- واحد قراردادها  مراجعه نما یند. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 07137259817 در ساعات اداری آماده پاسخ گویی می‌با شد.

مدت انجام کار :  6 ماه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 350/000/000 ریال میباشد که میبایست بصورت ضمانت نامه بانکی یا  فیش واریزی نقدی بحساب سپرده شماره    700794696677  بانک شهر شعبه بین الحرمین بنام شهرداری شیراز ارائه گردد .برندگان اول و دوم منا قصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
در زمان انعقاد قرارداد 5% مبلغ  کل پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمان بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی از برنده مناقصه اخذ میگردد .
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات  ساعت 14 روز دو شنبه مورخه 31/04/98 می باشد .
تاریخ بازگشایی پاکات  ساعت    15  روز دو شنبه مورخه 31/04/98 می باشد .
مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد .
 هزینه آگهی بعهده برنده منا قصه خواهد بود .
 شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار میباشد که در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد .
شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به منا قصه در اسناد منا قصه مندرج است.
 
                                                                                                                          اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

منبع : شهرداری منطقه دو شیراز
تعداد بازدیدها : ۹۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است