پروژه بهسازی و زیبا سازی بلوار مدرس

اهداف پروژه :
زیبا سازی بلوارتشریفاتی مدرس
مشخصات فنی پروژه :
بهسازی تک لبه ها
 بهسازی فضای سبز و احداث فضای سبز جدید به طول 15 کیلومتر کندرو های شمالی و جنوبی ، و 7.5 رفوژ وسط 
 اصلاح طرح های هندسی
با توجه به فرسودگی کانال بلوار مدرس در سال 98 بهسازی کامل در برنامه کاری این منطقه قرار دارد

منبع : شهرداری منطقه دو شیراز
۴۶۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است