عملیات اجرای احداث فرهنگسرای لاله منطقه دو

نوبت اول      23/02/98
نوبت دوم     24/02/98   
 
شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات اجرای احداث فرهنگسرای لاله منطقه دو را بر اساس فهارس بهاء ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی سال 97 با برآورد اولیه 012/481/252/12 ریال ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای رتبه بندی و گواهی تشخیص صلاحیت پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با حداقل رتبه ی 5 ابنیه و پیمانکاران حقیقی دارای صلاحیت مربوطه دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: ابتدای بلوار رازی  شهرداری منطقه دو- واحد قراردادها  مراجعه نما یند. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 07137259817 در ساعات اداری آماده پاسخ گویی می‌با شد.

مدت انجام کار :  9 ماه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000/000/620 ریال میباشد که میبایست بصورت ضمانت نامه بانکی یا  فیش واریزی نقدی بحساب سپرده شماره    700794696677  بانک شهر شعبه بین الحرمین بنام شهرداری شیراز ارائه گردد .
برندگان اول و دوم منا قصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
در زمان انعقاد قرارداد 5% مبلغ  کل پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمان بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی از برنده مناقصه اخذ میگردد .
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات  ساعت 14 روز دو شنبه مورخه 06/03/98 می باشد .
تاریخ بازگشایی پاکات  ساعت    13  روز سه شنبه مورخه 07/03/98 می باشد .
مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد .
 هزینه آگهی بعهده برنده منا قصه خواهد بود .
 شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار میباشد که در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد .
شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به منا قصه در اسناد منا قصه مندرج است.
 
                                                                                                                          اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

منبع : شهرداری منطقه دو شیراز
تعداد بازدیدها : ۱۳۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است