فعالیت منطقه دو شهرداری ۱۰ فروردین - شهرک سعدی

پاکسازی کامل از ابتذای دیوار چینی رودخانه تا کوچه 15 و 17 ( کانال رو بسته )  و کوچه 19 بلوار شهید وفائی ( کانال رو باز )
بلوار نصر - خیابان قناعت پیشه و تمام فرعی های آن 
پاکسازی کامل معابر - جداول - خیابانها 
و دیگر فعالیتها جهت ه مدلی با شهروندان بخش سیلزده

منبع : شهرداری منطقه دو شیراز
تعداد بازدیدها : ۱۱۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است