بازدید از شهرک سعدی

بازدید سرکار خانم دکتر گل دهان مدیر محترم هماهنگی با مناطق و معاونتها حوزه شهردار از محدوده فعالیت منطقه دو شهرداری در شهرک سعدی جهت بررسی شرایط و وضعیت موجود 

منبع : شهرداری منطقه دو شیراز
تعداد بازدیدها : ۸۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است