اجرای عملیات کف فرش بتنی کوچه نوبهار

اجرای لوله گذاری به طول 350 متر
اجرای کف فرش بتنی در سواره رو 3500مترمربع
اجرای کف فرش پیاده رو
مبلغ پروژه: 5/775/118/000  ریال
پیشرفت فیزیکی:100%

منبع : منطقه دو
۵۳۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است