اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان خیام

به  نا م خدا

 
 
 

آگهی مناقصه عمومی عمرانی

نوبت اول      17/06/97
نوبت دوم     18/06/97    
 
شهرداری شیراز در نظر دارد اجرایعملیات پیاده راه سازی خیابان خیام  شهرداری منطقه دو را بر اساس فهارس بهاء ابنیه ، سال 96 با برآورد اولیه 2/628/217/666 ریال ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای رتبه بندی و گواهی تشخیص صلاحیت پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با حداقل رتبه ی 5 ابنیه یا 5 راه وباند دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: ابتدای بلوار رازی  شهرداری منطقه دو- واحد قراردادها  مراجعه نما یند. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 07137259817 در ساعات اداری آماده پاسخ گویی می‌با شد.

مدت انجام کار :  سه ماه

  1. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 285/000/000 ریال میباشد که میبایست بصورت ضمانت نامه بانکی یا  فیش واریزی نقدی بحساب سپرده شماره    700794696677  بانک شهر شعبه بین الحرمین بنام شهرداری شیراز ارائه گردد .
  2. برندگان اول و دوم منا قصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
  3. در زمان انعقاد قرارداد 5% مبلغ  کل پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمان بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی از برنده مناقصه اخذ میگردد .
  4. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات  ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 01/07/97 می باشد .
  5. تاریخ بازگشایی پاکات  ساعت    15  روز سه شنبه مورخه 03/07/97 می باشد .
  6. مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد .
  7.  هزینه آگهی بعهده برنده منا قصه خواهد بود .
  8.  شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار میباشد که در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد .
  9. شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
  10. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به منا قصه در اسناد منا قصه مندرج است.
 
                                                                                                                          اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
 
www.shirazcity.org
 

منبع : منطقه دو
۱۸۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است