عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول آگهی                        02/05/97                      
نوبت دوم آگهی                       03/05/96                      

        شهرداری  شیراز در نظر دارد  عملیات  حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده  را برای مدت یک سال با برآورد اولیه 4/627/290/675 ریال از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید . جهت اخذ اوراق و شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی لغایت پایان وقت اداری مورخه 15/05/97  به آدرس: شیراز – بلوار دلاوران بسیج ابتدای بلوار رازی دبیر خانه شهرداری منطقه دومراجعه نمایند.

1- ارائه صلاحیت معتبر مربوط با موضوع مناقصه از اداره کار و امور اجتماعی استان فارس الزامی است و ارائه صلاحیت سایر استانها میبایست به همراه مجوز فعالیت از اداره کار استان فارس باشد.
2- مدیرعامل یا حداقل یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت الزاماً می بایست کارشناس فضای سبز یا  کشاورزی، سهام دار و دارای حق امضا مجاز دراسناد مالی تعهد آور و قراردادها باشد.
3-موضوع اساسنامه شرکت خدمات فضای سبز باشد. 
4- شرکت باید دارای دو سال  سابقه مرتبط در زمینه حفظ و نگهداری فضای سبز باشد.
5-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 235/000/000 ریال بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی معتبر.
6- بازدید میدانی در روز چهار شنبه 10/05/97 ساعت 9 صبح و محل تجمع بلوار رازی شهرداری منطقه دو واحد فضای سبز منطقه می باشد.
7- آخرین مهلت تحویل پاکات تا پایان وقت اداری  روز دوشنبه مورخ 15/05/97 خواهد بود.
8- زمان تشکیل کمیسیون مناقصه ، جهت بازگشایی پاکت ها ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 16/05/97 در محل حوزه معاونت حقوقی شهرداری شیراز در چهار راه خلدبرین جنب آتش نشانی خواهد بود.

9- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه بوده و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختاراست که در اینصورت  سپرده ها مسترد می گردد.

10- بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول کلیه شروط  و تصمیمات متخذه شهرداری خواهد بود.
11-  سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.

 ((ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن های  17-07137259812  آماده پاسخگوئی میباشد.))            

                                                                                                                                      روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز
 

منبع : منطقه دو
۶۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است